انواع آسیب های رنگ ماشین

انواع آسیب های رنگ ماشین

بعضی وقت ها رنگ ماشین بر اثر کشیدن یک وسیله و یا لباس افراد به بدنه به شکل نامطلوبی در می آید که به راحتی توسط پولیش قابل رفع می باشد.

ماتی رنگ ماشین:

بیشتر مواقع رنگ ماشین بدون ایراد به نظر می رسد اما در واقعیت رنگ ماشین مات می باشد.این ماتی بر اثر مجاورت و برخورد گردوغبار معلق در هوا در سرعتهای بالا اتفاغ می افتد و باعث ایجاد خطوط بسیار ریز غیر قابل دیدن روی رنگ بدنه می شود.ولی در نگاه کلی خودرو مات به نظر میرسد. دلیل این مسئله شکست نا منظم نور روی رنگ می باشد زیرا هر جسمی برای براق دیده شدن باید شکست کامل و منظم نور را داشته باشد.در این مورد نیز پولیش میتواند سطح را صاف و هموار کند تا شکست نور مانند یک آینه کامل شود.

خطوط سطحی:

این گونه خطوط فقط به صورت یک خش سطحی و ریز می باشد.که توسط یک پولیش نرم قابل ترمیم و رفع می باشند.

خشگیری-بر-اثر-خط-خوردگی

خطوط عمیق:

این خش ها عمق زیادی را شامل می شوندوبه راحتی قابل روئیت می باشند.برای از بین بردن این گونه خش ها به پولیش کاری بیشتری نیاز هست.

تاثیرات شیمیایی:

باران اسیدی یا شستشوی خودرو توسط آب سخت می تواند ذرات بسیار کوچکی را بر رنگ ماشین و حتی شیشه های آن ایجاد کند که بر اثر خوردگی سطح به وجود می آیند.که البته با پولیش ماشین قابل ترمیم می باشند.
تغییرات رنگ بر اثر باران اسیدی

سوختگی:

سوختگی رنگ به دو گروه نور آفتاب و شعله تقسیم می شود.اگر سوختگی فقط در لایه اولیه قرار داشته باشد و به لایه زیرین نرسیده باشد قابل ترمیم میباشد اما در صورتی که به لایه های زیرین رسیده باشد کاری برای ترمیم نمی شود کرد.

سوختگی بر اثر آفتاب
2018-11-27T10:29:04+03:30